MacademiaMac OS X, Fotók, iMovie, Pages, Numbers és Keynote oktatásAdobe szoftver árAdobe programok oktatásalényegtelenlényegtelenlényegtelenlényegtelen

Macademia Képzési Szerződés

amely létrejött a Macademia IT Tanácsadó Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 19., adószáma: 11797489-2-42, Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 13-0220-07), továbbiakban Macademia és a Hallgató között.
 1. A Macademia a szerződésben részletezett oktatási szolgáltatást nyújtja, biztosítja az oktatás helyszínét, az oktatókat, a képzés elvégzéséhez szükséges didaktikai eszközöket, ill. az oktatáshoz szükséges eszközöket, segédanyagokat.
 2. Jelen Képzési Szerződés tárgya a Macademia honlapján (www.macacademia.hu, továbbiakban honlap) képzések egyike.
 3. A Macademia a hallgatókat nyilvántartja, a képzést dokumentálja, a képzéssel összefüggés-ben keletkezett iratokat irattározza a törvényben meghatározott ideig.
 4. A képzés kizárólag a Macademia módszerei szerint, kiscsoportos (maximum 8 fő) formában kerül lebonyolításra.
 5. A hallgató tudomásul veszi, hogy kizárólag a teljes képzésre jelentkezhet és iratkozhat be, csak a teljes képzésre kötheti meg a jelen képzési szerződést.
 6. A teljes képzés időtartamát, annak ütemezését a honlapon teszi közzé a Macademia.
 7. A Macademia a tőle elvárható legmagasabb színvonalon látja el feladatát.
 8. A Képzési Szerződés értelmében a Hallgató jogosult a Macademia honlapján kiírt időpontokban meghirdetett képzésre jelentkezni.
 9. Jelentkezni olyan meghirdetett időpontra lehet, amely a Képzési Szerződés megkötését (a Képzés megvásárlását) követő 90 naptári napon belül kezdődik.
 10. Jelentkezni olyan meghirdetett időpontra lehet, amelynek kezdő időpontja két munkanapnál nem közelebbi.
 11. A Hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben a csoport létszáma nem éri el a három főt, a Macademia a képzési időpont változtatás jogát fenntartja.
 12. A Hallgató a kiválasztott oktatásra jelentkezhet a honlapról elérhető elektronikus űrlapon, a jelentkezés ekkor a visszaigazoló emailt követően érvényes.
 13. Az időpontra történt jelentkezés visszaigazolását követően az Macademia a Hallgató számára a képzési helyet fenntartja, helyére más hallgatót nem szervez, biztosítva ezzel a 4. pontban foglalt kiscsoportos oktatási technológia megvalósulását.
 14. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a Képzési Szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén képzési díj minden esetben a mAcademiát illeti meg, kivéve azt az esetet, ha a Macademia a szerződésben vállalt képzést nem indítja el.
 15. A jelen Képzési Szerződést a Hallgató rendes felmondással (az írásbeli felmondás postára adásának napjától számítandó naptári napok szerint) mondhatja fel a Képzési Szerződés megkötését követő hét naptári napon belül, ebben az esetben a képzési díj 25 százalékán felül fizetési kötelezettsége nincs.
 16. A Hallgató a Képzési Szerződésben választott oktatásra jelentkezés visszaigazolását követően, de a képzés kezdete előtt 48 óránál hamarabb elállhat az adott képzéstől következmény mentesen, amennyiben az elállást bejelentette a +36-309-424-119 telefonszámon és azt a Macademia a Hallgató által adott email címre az elállást visszaigazolta.
 17. A Hallgató a Képzési Szerződésben választott oktatásra jelentkezés visszaigazolását követően és a képzés kezdőidőpontját közvetlenül megelőző 48 órán belül áll el a képzéstől, úgy a Hallgató részére a képzést megtartottnak tekintendő, a Hallgató által befizetett teljes képzési díj a szolgáltatót illeti meg.
 18. A képzés az Interneten a www.macacademia.hu cím alatt ismertetett tematika szerint történik.
 19. Az Macademia jogosult a Képzési Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a Hallgató magatartásával az óra menetét zavarja. Ebben az esetben a már befizetett képzési díjat a képzési díj viselője nem követelheti vissza.
 20. A Hallgató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a Macademia a Képzési Szerződésben vállaltaknak nem tesz eleget.
 21. A Hallgató maga helyett a Képzési Szerződés érvényben tartása mellett a mAcademiával egyeztetve más személyt jelölhet meg hallgatóként, legkésőbb a képzés megkezdését megelőző 48 órával. A Hallgató személyében bekövetkező változást a Hallgató köteles a Macademia felé írásban jelezni.
 22. A Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Macademia nyilvántartsa a saját rendszerében, azzal, hogy ezeket az adatokat másra nem használhatja fel és másnak ki nem adhatja, kivéve a Hallgató, illetve a képzési díj viselőjét, illetve a jelen Képzési Szerződés viszont értékesítőjét.
 23. A Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy az oktatás során róla felismerhető fénykép és videó-felvétel készüljön, amelyet a Macademia saját céljára, akár hirdetésben is, felhasználjon.
 24. A Hallgató a Macademia előzetes írásbeli engedélye nélkül nem készíthet az oktatás ideje alatt sem hang, sem videó, sem hang és videó felvételt sem az oktatás egészéről, sem annak bármilyen részéről. Ez alól csak az oktató által engedélyezett eset kivétel, amikor az oktatás része a hang és/vagy videó felvétel készítése.
 25. A szerződő felek kijelentik, hogy az általuk megadott adatok a valóságnak megfelelnek, amennyiben valótlan adatokat közölnek annak jogkövetkezményeit viselik.
 26. A Hallgató vállalja, hogy a fent megjelölt adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül írásban bejelenti az MacAcadémiának.
 27. A képzési szerződés felbontásával illetve módosításával kapcsolatos kérelmeket írásban kell a Macademia részére benyújtani.
 28. A szerződő felek jelen képzési szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel, peren kívül megkísérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét, mely illetékességnek magukat alávetik.

Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 13-0220-07WinAcademia Képzési Szerződés

amely létrejött a WinAcademia Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1071 Budapest, Damjanich u. 19., adószáma: 20688523-2-42, Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 00743-2008), továbbiakban WinAcademia és a Hallgató között.
 1. A WinAcademia a szerződésben részletezett oktatási szolgáltatást nyújtja, biztosítja az oktatás helyszínét, az oktatókat, a képzés elvégzéséhez szükséges didaktikai eszközöket, ill. az oktatáshoz szükséges eszközöket, segédanyagokat.
 2. Jelen Képzési Szerződés tárgya a WinAcademia honlapján (www.macacademia.hu, továbbiakban honlap) képzések egyike.
 3. A WinAcademia a hallgatókat nyilvántartja, a képzést dokumentálja, a képzéssel összefüggés-ben keletkezett iratokat irattározza a törvényben meghatározott ideig.
 4. A képzés kizárólag a WinAcademia módszerei szerint, kiscsoportos (maximum 8 fő) formában kerül lebonyolításra.
 5. A hallgató tudomásul veszi, hogy kizárólag a teljes képzésre jelentkezhet és iratkozhat be, csak a teljes képzésre kötheti meg a jelen képzési szerződést.
 6. A teljes képzés időtartamát, annak ütemezését a honlapon teszi közzé a WinAcademia.
 7. A WinAcademia a tőle elvárható legmagasabb színvonalon látja el feladatát.
 8. A Képzési Szerződés értelmében a Hallgató jogosult a WinAcademia honlapján kiírt időpontokban meghirdetett képzésre jelentkezni.
 9. Jelentkezni olyan meghirdetett időpontra lehet, amely a Képzési Szerződés megkötését (a Képzés megvásárlását) követő 90 naptári napon belül kezdődik.
 10. Jelentkezni olyan meghirdetett időpontra lehet, amelynek kezdő időpontja két munkanapnál nem közelebbi.
 11. A Hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben a csoport létszáma nem éri el a három főt, a WinAcademia a képzési időpont változtatás jogát fenntartja.
 12. A Hallgató a kiválasztott oktatásra jelentkezhet a honlapról elérhető elektronikus űrlapon, a jelentkezés ekkor a visszaigazoló emailt követően érvényes.
 13. Az időpontra történt jelentkezés visszaigazolását követően az WinAcademia a Hallgató számára a képzési helyet fenntartja, helyére más hallgatót nem szervez, biztosítva ezzel a 4. pontban foglalt kiscsoportos oktatási technológia megvalósulását.
 14. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a Képzési Szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén képzési díj minden esetben a mAcademiát illeti meg, kivéve azt az esetet, ha a WinAcademia a szerződésben vállalt képzést nem indítja el.
 15. A jelen Képzési Szerződést a Hallgató rendes felmondással (az írásbeli felmondás postára adásának napjától számítandó naptári napok szerint) mondhatja fel a Képzési Szerződés megkötését követő hét naptári napon belül, ebben az esetben a képzési díj 25 százalékán felül fizetési kötelezettsége nincs.
 16. A Hallgató a Képzési Szerződésben választott oktatásra jelentkezés visszaigazolását követően, de a képzés kezdete előtt 48 óránál hamarabb elállhat az adott képzéstől következmény mentesen, amennyiben az elállást bejelentette a +36-309-424-119 telefonszámon és azt a Macademia a Hallgató által adott email címre az elállást visszaigazolta.
 17. A Hallgató a Képzési Szerződésben választott oktatásra jelentkezés visszaigazolását követően és a képzés kezdőidőpontját közvetlenül megelőző 48 órán belül áll el a képzéstől, úgy a Hallgató részére a képzést megtartottnak tekintendő, a Hallgató által befizetett teljes képzési díj a szolgáltatót illeti meg.
 18. A képzés az Interneten a www.macademia.hu cím alatt ismertetett tematika szerint történik.
 19. Az WinAcademia jogosult a Képzési Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a Hallgató magatartásával az óra menetét zavarja. Ebben az esetben a már befizetett képzési díjat a képzési díj viselője nem követelheti vissza.
 20. A Hallgató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a WinAcademia a Képzési Szerződésben vállaltaknak nem tesz eleget.
 21. A Hallgató maga helyett a Képzési Szerződés érvényben tartása mellett a mAcademiával egyeztetve más személyt jelölhet meg hallgatóként, legkésőbb a képzés megkezdését megelőző 48 órával. A Hallgató személyében bekövetkező változást a Hallgató köteles a WinAcademia felé írásban jelezni.
 22. A Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a WinAcademia nyilvántartsa a saját rendszerében, azzal, hogy ezeket az adatokat másra nem használhatja fel és másnak ki nem adhatja, kivéve a Hallgató, illetve a képzési díj viselőjét, illetve a jelen Képzési Szerződés viszont értékesítőjét.
 23. A Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy az oktatás során róla felismerhető fénykép és videó-felvétel készüljön.
 24. A Hallgató a WinAcademia előzetes írásbeli engedélye nélkül nem készíthet az oktatás ideje alatt sem hang, sem videó, sem hang és videó felvételt sem az oktatás egészéről, sem annak bármilyen részéről. Ez alól csak az oktató által engedélyezett eset kivétel, amikor az oktatás része a hang és/vagy videó felvétel készítése.
 25. A szerződő felek kijelentik, hogy az általuk megadott adatok a valóságnak megfelelnek, amennyiben valótlan adatokat közölnek annak jogkövetkezményeit viselik.
 26. A Hallgató vállalja, hogy a fent megjelölt adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül írásban bejelenti az MacAcadémiának.
 27. A képzési szerződés felbontásával illetve módosításával kapcsolatos kérelmeket írásban kell a WinAcademia részére benyújtani.
 28. A szerződő felek jelen képzési szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel, peren kívül megkísérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét, mely illetékességnek magukat alávetik.

Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 00743-2008


Utoljára frissítve: 2018-05-21 14:56