MacAcademiaMac OS X, iLife, iWork, Aperture és Final Cut oktatásApple Macintosh ár, eladás, értékesítésAdobe szoftver árAdobe programok oktatása

Képzési Szerződés

amely létrejött a mAcademia Oktatászervező és Szolgáltató Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 19., adószáma: 11797489-2-42, Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 13-0220-07), továbbiakban mAcademia és a Hallgató között.
 1. A mAcademia a szerződésben részletezett oktatási szolgáltatást nyújtja, biztosítja az oktatás helyszínét, az oktatókat, a képzés elvégzéséhez szükséges didaktikai eszközöket, ill. az oktatáshoz szükséges eszközöket, segédanyagokat.
 2. Jelen Képzési Szerződés tárgya a mAcademia honlapján (www.macacademia.hu, továbbiakban honlap) képzések egyike.
 3. A mAcademia a hallgatókat nyilvántartja, a képzést dokumentálja, a képzéssel összefüggés-ben keletkezett iratokat irattározza a törvényben meghatározott ideig.
 4. A képzés kizárólag a mAcademia módszerei szerint, kiscsoportos (maximum 8 fő) formában kerül lebonyolításra.
 5. A hallgató tudomásul veszi, hogy kizárólag a teljes képzésre jelentkezhet és iratkozhat be, csak a teljes képzésre kötheti meg a jelen képzési szerződést.
 6. A teljes képzés időtartamát, annak ütemezését a honlapon teszi közzé a mAcademia.
 7. A mAcademia a tőle elvárható legmagasabb színvonalon látja el feladatát.
 8. A Képzési Szerződés értelmében a Hallgató jogosult a mAcademia honlapján kiírt időpontokban meghirdetett képzésre jelentkezni.
 9. Jelentkezni olyan meghirdetett időpontra lehet, amely a Képzési Szerződés megkötését (a Képzés megvásárlását) követő 90 naptári napon belül kezdődik.
 10. Jelentkezni olyan meghirdetett időpontra lehet, amelynek kezdő időpontja két munkanapnál nem közelebbi.
 11. A Hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben a csoport létszáma nem éri el a három főt, a mAcademia a képzési időpont változtatás jogát fenntartja.
 12. A Hallgató a kiválasztott oktatásra jelentkezhet a honlapon megadott e-mail címen, a jelentkezés ekkor a visszaigazoló emailt követően érvényes.
 13. A Hallgató a kiválasztott oktatásra jelentkezhet a +36-309-424-119-es telefonszámon, a jelentkezés ekkor a Hallgató által megadott email címre küldött visszaigazolással válik érvényessé.
 14. Az időpontra történt jelentkezés visszaigazolását követően az mAcademia a Hallgató számára a képzési helyet fenntartja, helyére más hallgatót nem szervez, biztosítva ezzel a 4. pontban foglalt kiscsoportos oktatási technológia megvalósulását.
 15. A Mac OS X 10.x képzéshez a tankönyv a képzés első óráján kerül átadásra a Hallgató részére térítés ellenében, amennyiben ezt kéri.
 16. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a Képzési Szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén képzési díj minden esetben a mAcademiát illeti meg, kivéve azt az esetet, ha a mAcademia a szerződésben vállalt képzést nem indítja el.
 17. A jelen Képzési Szerződést a Hallgató rendes felmondással (az írásbeli felmondás postára adásának napjától számítandó naptári napok szerint) mondhatja fel a Képzési Szerződés megkötését követő hét naptári napon belül, ebben az esetben a képzési díj 25 százalékán felül fizetési kötelezettsége nincs.
 18. A Hallgató a Képzési Szerződésben választott oktatásra jelentkezés visszaigazolását követően, de a képzés kezdete előtt 48 óránál hamarabb elállhat az adott képzéstől következmény mentesen, amennyiben az elállást bejelentette a +36-309-424-119 telefonszámon vagy azoktatase-mail címen és azt a mAcademia a Hallgató által adott email címre az elállást visszaigazolta.
 19. A Hallgató a Képzési Szerződésben választott oktatásra jelentkezés visszaigazolását követően és a képzés kezdőidőpontját közvetlenül megelőző 48 órán belül áll el a képzéstől, úgy a Hallgató részére a képzést megtartottnak tekintendő, a Hallgató által befizetett teljes képzési díj a szolgáltatót illeti meg.
 20. A képzés az Interneten a www.macacademia.hu cím alatt ismertetett tematika szerint történik.
 21. Az mAcademia jogosult a Képzési Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a Hallgató magatartásával az óra menetét zavarja. Ebben az esetben a már befizetett képzési díjat a képzési díj viselője nem követelheti vissza.
 22. A Hallgató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a mAcademia a Képzési Szerződésben vállaltaknak nem tesz eleget.
 23. A Hallgató maga helyett a Képzési Szerződés érvényben tartása mellett a mAcademiával egyeztetve más személyt jelölhet meg hallgatóként, legkésőbb a képzés megkezdését megelőző 48 órával. A Hallgató személyében bekövetkező változást a Hallgató köteles a mAcademia felé írásban jelezni.
 24. A Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a mAcademia nyilvántartsa a saját rendszerében, azzal, hogy ezeket az adatokat másra nem használhatja fel és másnak ki nem adhatja, kivéve a Hallgató, illetve a képzési díj viselőjét, illetve a jelen Képzési Szerződés viszont értékesítőjét.
 25. A szerződő felek kijelentik, hogy az általuk megadott adatok a valóságnak megfelelnek, amennyiben valótlan adatokat közölnek annak jogkövetkezményeit viselik.
 26. A Hallgató vállalja, hogy a fent megjelölt adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül írásban bejelenti az MacAcadémiának.
 27. A képzési szerződés felbontásával illetve módosításával kapcsolatos kérelmeket írásban kell a mAcademia részére benyújtani.
 28. A szerződő felek jelen képzési szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel, peren kívül megkísérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét, mely illetékességnek magukat alávetik.

Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 13-0220-07

Képzési Szerződés

amely létrejött a WinAcademia Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1071 Budapest, Damjanich u. 19., adószáma: 20688523-2-42, Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 00743-2008), továbbiakban WinAcademia és a Hallgató között.
 1. A WinAcademia a szerződésben részletezett oktatási szolgáltatást nyújtja, biztosítja az oktatás helyszínét, az oktatókat, a képzés elvégzéséhez szükséges didaktikai eszközöket, ill. az oktatáshoz szükséges eszközöket, segédanyagokat.
 2. Jelen Képzési Szerződés tárgya a WinAcademia honlapján (www.macacademia.hu, továbbiakban honlap) képzések egyike.
 3. A WinAcademia a hallgatókat nyilvántartja, a képzést dokumentálja, a képzéssel összefüggés-ben keletkezett iratokat irattározza a törvényben meghatározott ideig.
 4. A képzés kizárólag a WinAcademia módszerei szerint, kiscsoportos (maximum 8 fő) formában kerül lebonyolításra.
 5. A hallgató tudomásul veszi, hogy kizárólag a teljes képzésre jelentkezhet és iratkozhat be, csak a teljes képzésre kötheti meg a jelen képzési szerződést.
 6. A teljes képzés időtartamát, annak ütemezését a honlapon teszi közzé a WinAcademia.
 7. A WinAcademia a tőle elvárható legmagasabb színvonalon látja el feladatát.
 8. A Képzési Szerződés értelmében a Hallgató jogosult a WinAcademia honlapján kiírt időpontokban meghirdetett képzésre jelentkezni.
 9. Jelentkezni olyan meghirdetett időpontra lehet, amely a Képzési Szerződés megkötését (a Képzés megvásárlását) követő 90 naptári napon belül kezdődik.
 10. Jelentkezni olyan meghirdetett időpontra lehet, amelynek kezdő időpontja két munkanapnál nem közelebbi.
 11. A Hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben a csoport létszáma nem éri el a három főt, a WinAcademia a képzési időpont változtatás jogát fenntartja.
 12. A Hallgató a kiválasztott oktatásra jelentkezhet a honlapon megadott e-mail címen, a jelentkezés ekkor a visszaigazoló emailt követően érvényes.
 13. A Hallgató a kiválasztott oktatásra jelentkezhet a +36-309-424-119-es telefonszámon, a jelentkezés ekkor a Hallgató által megadott email címre küldött visszaigazolással válik érvényessé.
 14. Az időpontra történt jelentkezés visszaigazolását követően az WinAcademia a Hallgató számára a képzési helyet fenntartja, helyére más hallgatót nem szervez, biztosítva ezzel a 4. pontban foglalt kiscsoportos oktatási technológia megvalósulását.
 15. A Mac OS X 10.x képzéshez a tankönyv a képzés első óráján kerül átadásra a Hallgató részére térítés ellenében, amennyiben ezt kéri.
 16. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a Képzési Szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén képzési díj minden esetben a mAcademiát illeti meg, kivéve azt az esetet, ha a WinAcademia a szerződésben vállalt képzést nem indítja el.
 17. A jelen Képzési Szerződést a Hallgató rendes felmondással (az írásbeli felmondás postára adásának napjától számítandó naptári napok szerint) mondhatja fel a Képzési Szerződés megkötését követő hét naptári napon belül, ebben az esetben a képzési díj 25 százalékán felül fizetési kötelezettsége nincs.
 18. A Hallgató a Képzési Szerződésben választott oktatásra jelentkezés visszaigazolását követően, de a képzés kezdete előtt 48 óránál hamarabb elállhat az adott képzéstől következmény mentesen, amennyiben az elállást bejelentette a +36-309-424-119 telefonszámon vagy azoktatase-mail címen és azt a WinAcademia a Hallgató által adott email címre az elállást visszaigazolta.
 19. A Hallgató a Képzési Szerződésben választott oktatásra jelentkezés visszaigazolását követően és a képzés kezdőidőpontját közvetlenül megelőző 48 órán belül áll el a képzéstől, úgy a Hallgató részére a képzést megtartottnak tekintendő, a Hallgató által befizetett teljes képzési díj a szolgáltatót illeti meg.
 20. A képzés az Interneten a www.macacademia.hu cím alatt ismertetett tematika szerint történik.
 21. Az WinAcademia jogosult a Képzési Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a Hallgató magatartásával az óra menetét zavarja. Ebben az esetben a már befizetett képzési díjat a képzési díj viselője nem követelheti vissza.
 22. A Hallgató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a WinAcademia a Képzési Szerződésben vállaltaknak nem tesz eleget.
 23. A Hallgató maga helyett a Képzési Szerződés érvényben tartása mellett a mAcademiával egyeztetve más személyt jelölhet meg hallgatóként, legkésőbb a képzés megkezdését megelőző 48 órával. A Hallgató személyében bekövetkező változást a Hallgató köteles a WinAcademia felé írásban jelezni.
 24. A Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a WinAcademia nyilvántartsa a saját rendszerében, azzal, hogy ezeket az adatokat másra nem használhatja fel és másnak ki nem adhatja, kivéve a Hallgató, illetve a képzési díj viselőjét, illetve a jelen Képzési Szerződés viszont értékesítőjét.
 25. A szerződő felek kijelentik, hogy az általuk megadott adatok a valóságnak megfelelnek, amennyiben valótlan adatokat közölnek annak jogkövetkezményeit viselik.
 26. A Hallgató vállalja, hogy a fent megjelölt adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül írásban bejelenti az MacAcadémiának.
 27. A képzési szerződés felbontásával illetve módosításával kapcsolatos kérelmeket írásban kell a WinAcademia részére benyújtani.
 28. A szerződő felek jelen képzési szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel, peren kívül megkísérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét, mely illetékességnek magukat alávetik.

Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 00743-2008